Zemljopisni položaj

Općina Drenovci

Jedinica je lokalne samouprave koja obuhvaća naselja Drenovci, Đurići, Posavski Podgajci, Račinovci i Rajevo Selo. Općina je smještena u zapadnom dijelu Srijema, odnosno u južnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, u tzv. Spačvanskom bazenu. Susjedne su joj općine Vrbanja i Gunja. Nedaleko se nalazi državna granica s  Bosnom i Hercegovinom (granični prijelaz  Gunja – distrikt Brčko), te Srbijom (neprohodna granica Strošinci – Jamena). Općina ima 7.424 stanovnika,  prostire se na 200,02 km2 i nalazi se na području od posebne državne skrbi.

Geografski položaj

Općina Drenovci smjestila se u istočnom ravničarskom dijelu županije na prostoru spačvanskog bazena. Jugozapadni rub promatranog prostora definiran je rijekom Savom, a istočni kompleksom spačvanskih šuma. Teren je po svojim karakteristikama ravničarski, s površinama koje su po namjeni šume ili poljoprivredno zemljište. Od visokih voda rijeke Save prostor je zaštićen obrambenim nasipom. Općina, ima razmjerno povoljan geoprometni položaj, obzirom da u neposrednoj blizini njenog prostora prolaze važni državni i međudržavni prometni (cestovni i željeznički) koridori.

Reljef

Osnovna reljefna osobina područja Općine Drenovci je monoton ravničarski teren. Od nešto nižeg područja na sjeveru općine do središnjeg dijela općine s nadmorskim visinama naselja i do 85 m.n.m. Nizak kraj s visokom podzemnom vodom u prošlosti je često bio plavljen. Posljedica toga je i smještaj naselja na tzv. “gredama” tj. nešto višim potezima koji su osiguravali kakvu-takvu sigurnost od visokog vodostaja Save.

Vode

Prostor uz Savu, koji obuhvaća naselja Račinovci i Đurići, a proteže se južno od Rajevog Sela u hidrogeološkom smislu sačinjava aluvijalni nanos šljunka, pijeska, glinovitog pijeska, praha i gline, koji je uglavnom prekriven glinovito pjeskovitim barskim sedimentom i resedimentiranim lesom.Voda je bila jedan od najvažnijih činilaca razvoja ovog područja, a diktirala je razvitak naselja, način stanovanja i djelatnost ljudi. Područje općine Drenovci obiluje mnoštvom većih i manjih vodotoka kanala i bara. Južnim dijelom protiče rijeka Sava, a tu su i vodotoci Obošnica, Teča, Konuša, Drenovača, Božula, Bistra i niz manjih. Podzemne vode pod utjecajem su Save te gotovo prate njen režim.

Klima

Klimatske prilike ovog prostora, uglavnom, se odlikuju kontinentalnim karkteristikama, što se prvenstveno ogleda u prosječnoj godišnjoj količini i sezonskom rasporedu oborina.U godišnjoj ruži vjetrova na ovom prostoru najučestaliji su vjetrovi sjeverozapadnog smjera. Pojave magle vezane su za razdoblje od X.-II. mjeseca, što znači da su česte u jesenskom i zimskom razdoblju.

Kulturno-povijesna baština

Značajno ishodište za daljnji gospodarski i kulturni razvitak treba imati kulturno-povijesno naslijeđe.Na području općine Drenovci od povijesnih naselja dosad je nije bila zaštićena ni jedna povijesna jezgra naselja. Upisom u Registar nepokretnih spomenika kulture zaštićena je župna crkva sv. Mihovila Arhanđela u Drenovcima.

Gospodarstvo

Poljoprivreda u smislu osnovne gospodarske djelatnosti je dosta  razvijena jer oranice i ostale obradive površine zauzimaju skoro polovicu površine Općine (9.580 ha). Poljoprivredu Općine odlikuje ratarska, voćarska i povrtlarska proizvodnja. U stočarstvu orijentacija je na uzgoju goveda, svinja i peradi.Nova industrijska proizvodnja još je preslaba da bi potaknula razvoj gospodarstva, a stare tradicijske industrijske djelatnosti smanjuju svoje učešće u proizvodnji i zapošljavanju. Budući da je proces preustrojstva gospodarstva tek otpočeo, očekuje se daleko veći razvoj industrije u budućnosti, što bi se trebalo odraziti i u Općini u kojoj danas nema velikih industrijskih pogona. Obrtništvo je kao tradicija vrlo dugo prisutno na području Općine. Obrti su se razvijali prema potrebama pojedinih gospodarskih grana i stanovništva

Odgovori