OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Referent-Voditelj EU projekata

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radna mjesta:

 1. Referent-Voditelj EU projekata – zaposlen na puno radno vrijeme do završetka projekta „Zaželi-prevencija institucionalizacije – Općina Drenovci“

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSN-a, a to su: 

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 1. Referent-Voditelj EU projekata
 • srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera, opće gimnazije ili matematičko-informatičkog smjera  
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
 • položen državni ispit

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine”, broj 82/08 i 69/17) na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe oglasa sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i čl. 16. ZSN-a.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, tj. „e-radna knjižica“ ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • preslika uvjerenja o položenom državnom ispitu,
 • uvjerenje od suda (ne starije od šest mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

U prijavi na oglas se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Preslike dokumenata priloženih prijavi neće se vraćati. Iznimno, podnositelj prijave može zatražiti povrat dostavljene dokumentacije te isto osobno preuzeti na adresi Općina Drenovci, Toljani 1, 32 257 Drenovci.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Na web-stranici Općine Drenovci (https://www.opcina-drenovci.hr/) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web-stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na oglas, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, prema popisu dokaza koji se nalaze na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom (preporučeno) ili neposredno, u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – navesti radno mjesto  – ne otvaraj«, na adresu: Općina Drenovci, Toljani 1, 32 257 Drenovci.

Pročelnik će donijeti rješenje o prijmu u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Rješenje o prijmu dostavit će se kandidatima prijavljenim na oglas. 

Po raspisanom oglasu ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.