Javni poziv za prikupljanje prijava za sudjelovanje u javnim radovima

Sukladno pismenoj obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Vinkovci, općini Drenovci određeno je pravo zapošljavanja 3 ( tri ) osobe u javnim radovima.

I. Predmet Javnog poziva je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Drenovci radi obavljanja privremenih poslova sukladno programu javnog rada – „Uređenje i revitalizacija javnih površina Općine Drenovci“,  za više  izvršitelja programa, (predvidivo 3 osobe), a sve prema  mjerama i ciljanim skupinama i potporama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2024. godini.

II. Ciljne skupine osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu  prijave u Evidenciji. 

Ciljane skupine su slijedeće

  1. roditelji sa 4 (četiri) i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez  upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve  obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom  kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja  zatvorske kazne unazad 6 (šest) mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene   u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski    povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

2.   korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi,            .     (dalje u tekstu: ZSS)  prijavljeni u Evidenciju,

      3.   osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca,

      4.   osobe uključene u Program Posao+   

Za osobe iz ciljane skupine 1. i 4.:

  1. za osobe sa stažem osiguranja: 100% troška minimalne bruto II plaće financira HZZ, 

  2. za osobe bez staža osiguranja: 100% troška minimalne bruto I plaće financira HZZ

Za osobe iz ciljane skupine 2. i 3.:

  1. za osobe sa stažem osiguranja: 50% troška minimalne bruto II plaće

  2. za osobe bez staža osiguranja:  50% troška minimalne bruto I plaće

Trošak prijevoza sufinancirane osobe u paušalnom mjesečnom iznosu od 20 EUR za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu prebivališta/boravište, dodjeljuje se trošak prijevoza u paušalnom mjesečnom iznosu od 40 EUR.

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu za javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

   III.  Planirana provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog   rada  je 15.travnja 2024. do 14. listopada 2024.

   IV.   Prijavi je potrebno priložiti:

  • životopis odnosno zamolbu,
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice,
  • preslika ispisa staža iz E – knjižice, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne starija od 30 dana,
  • preslika dokaza o završenoj školi-preslika svjedodžbe,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
  • potvrde ili druge odgovarajuće dokaze o ispunjavanju jednog od uvjeta ciljanih skupina.

     V.   Prijave na javni poziv  se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, isključivo poštom preporučeno, na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, s naznakom («za oglas – javni radovi – ne otvaraj»).

    VI.    Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

    VII.   O rezultatima javnog poziva  kandidati će biti obaviješteni nakon odabira kandidata, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Drenovci ili putem telefona 032/861–243, i 032/861-306.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Nasurović