Program utroška sredstava iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2024. godini

U Planu Proračuna  Općine Drenovci za 2024. godine, na proračunskoj stavci  naknada za nezakonito izgrađene građevine, planiran je prihod naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 6.636,14 eura.

Članak 2.

U Planu Proračuna Općine Drenovci za 2024. godinu, na proračunskoj stavci  izrada promjena prostornog i detaljnog plana, utvrđen je rashod u iznosu 19.908,42 te se utvrđuje da će se planirani prihod iz članka 1. ovog Programa utrošiti za namjenu iz članka 2. ovog Programa.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u službenom glasilu Općine Drenovci, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

PREDSJEDNIK

Ivan Misir, mag.ing.mech.