Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Drenovci za 2024. godinu

1. UVODNI DIO

Ovim se Programom održavanja  komunalne infrastrukture na području općine Drenovci za 2024. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području općine Drenovci za 2024. godinu planirana su u iznosu od1.526.000,00 kuna, a osigurat će se iz komunalne naknade, prihoda od poreza , šumskog doprinosa, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom, kako slijedi;

 • prihodi od poreza plan 1(€)   1.688.106,03
 • prihod od komunalne naknade plan 1(€)      119.450,53
 • doprinosi za šume plan 1(€) 250.000,00

Navedenim Programom  planiran je raspored sredstava u 2024. godini kako slijedi:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Na području Općine Drenovci sustav odvodnje je u sve lošijem stanju jer još uvijek nije izgrađena kanalizacijska mreža te je veliki problem oko odvodnje atmosferskih voda.

Za izmuljivanje i čišćenje kanala potrebna su jako velika sredstva, pa je saniranje izvodivo jedino u više faza. Preventivno djelovanje bi bilo puno jeftinije pa je zato potrebno redovito održavanje i ravnanje svih nerazvrstanih cesta i poljskih putova jer bi u tom slučaju zemlja ostala na cesti.

Rok za izvođenje radova je od 1. travnja 2024. godine do 30. studenog 2024. godine.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

U 2024. godini potrebno je čistiti javne površine, prvenstveno dječja igrališta, pješačke zone i otvorene odvodne kanale.

 1. redovno čišćenje javnih površina:

– popravak koševa za smeće ( bojanje te popravak postojećih ),

– ručno čišćenje javno-prometnih površina

 Rok za održavanje od 1. travnja 2024. godine do 31. listopada 2024. godine.

b) Redovno čišćenje zelenih površina u svim naseljima na području Općine Drenovci:

 • orezivanje stabala prema izdanom nalogu,
 • održavanje ukrasnog grmlja
 • uklanjanje starih  grmova,
 • održavanje živih ograda
 • održavanje cvjetnih gredica
 • sadnja trajnog raslinja
 • održavanje zelenih površina dječjih igrališta
 • malčiranje javnih zelenih površina

Rok za izvođenje radova od 1. ožujka 2024. godine do 30. listopada 2024. godine.

 1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Pravnoj osobi koja čisti i održava javne površine potrebno je dostaviti označena mjesta odnosno mapu sa katastarskim česticama koje je potrebno redovito održavati i čistiti.

Potrebno je redovno košenje bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima.

Košenje javnih površina potrebno je obavljati najmanje dva puta mjesečno, a po potrebi i više puta.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Zbog lošeg stanja postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Drenovci iste je potrebno tijekom cijele godine nasipati kamenom i ravnati.

Potrebno je redovito čistiti nerazvrstane ceste od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša.

U prošlim razdobljima nisu nasuta otresišta na prilazima razvrstanih cesta te je tijekom 2024. godine i to potrebno učiniti radi manjeg blata na asfaltiranim cestama tijekom sezonskih i drugih poslova.

U  zimskom periodu potrebno je primijeniti određene mjere zimske službe te izdavanje naloga komunalnom poduzeću za redovito čišćenje snijega.

Održavanje nerazvrstanih cesta provoditi će se prema izrađenom programu za ravnanje i uređenje cesta za 2024. godinu. 

Nalog i kontrolu izvršenih radova provodi komunalni redar.

Rok za održavanje nerazvrstanih cesta je tijekom cijele godine. 

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Tijekom 2024. godine potrebno je plaćati utrošenu električnu energiju za korištenje javne rasvjete na području Općine Drenovci kao i održavanje same javne rasvjete (zamjena žarulja odnosno rasvjetnih tijela i sl.).

REKAPITULACIJA

 1. Odvodnja atmosferskih voda na 

čišćenje javnih površina plan 1(€) 6.636,14

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina plan 1(€) 19.908,42

3. Održavanje javnih površina plan 1(€)      92.905,97

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

– zimsko održavanje plan 1(€)      13.272,28 

– nabavka i prijevoz kamena plan 1(€)      15.926,74

– održavanje nerazvrstanih cesta i bankina plan 1(€)        7.963,37

5. Održavanje javne rasvjete plan 1(€)      13.272,28

Električna energija javna rasvjeta            plan 1(€)    106.178,25

UKUPNO plan 1(€) 276.063,45

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Ivan Misir, mag.ing.mech.