Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednih zemljišta za 2024. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u Planu proračuna Općine Drenovciza 2024. godinu planiran prihod proračuna Općine Drenovci od zakupa, prodaje i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Drenovci, i koncesije za ribnjake  u 2024. godini utvrđen na slijedeći način:

– prihod od zakupa 172.539,65 eura

– prihod od prodaje    25.217, 33, eura,

UKUPNO 197.756,98 eura.

Članak 2.

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake utvrđuje se da će se sredstva iz točke I ovog Programa  utrošiti na slijedeći način:

– održavanje obale Save – 53.089,12 eura,

– održavanje poljskih puteva – 66.361,40 eura,

– odvoz životinjskog otpada – 13.272,28

– sufinanciranje projekata razvoja poljoprivrede – 13.272,28 eura,

– rad Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora – 132.722,81 eura

– sufinanciranje analize tla –11.281,44 eura,

SVEUKUPNO: 289.999,33 eura.

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Drenovci, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

PREDSJEDNIK

                Ivan Misir, mag.ing.mech.