Program javnih potreba u kulturi Općine Drenovci u 2024. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Drenovci za 2024 godinu ( u daljnjem tekstu:Program), utvrđuju se djelatnosti, odnosno programi, projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi, koje će se financirati iz Proračuna Općine Drenovci.

Članak 2.

Javne potrebe u kulturi od značenja za Općinu Drenovci, u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti ostvarivat će se kroz:

– djelatnosti i poslove ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, 

– aktivnosti i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi,

– održavanja i nabava nove opreme,

– te druge aktivnosti  određene Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 83/22).

Članak 3.

Financiranje svih programa i projekata provodi se putem javnog poziva ili samo u iznimnim slučajevima izravno, a sve sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz proračuna Općine Drenovci i njenim Izmjenama i dopunama.

Članak 4.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Drenovci u iznosu od  178.612,90 eura  od čega za rad kulturno-umjetničkih društava 18.544,56 eura.

Sredstva predviđena u proračunu osigurat će se do maksimalnog iznosa od 33.180,70 eura za organizaciju tradicionalne manifestacije „Raspjevana Cvelferija“  koja će se u 2024.održati u naselju Đurići.

Iznos od 3.981,68 eura namijenjen je organizaciji ljetnih smotri na području općine Drenovci, a iznos od 30.000,00 eura za održavanje kulturnih i društvenih događanja na području općine Drenovci.

Članak 5.

Sredstva za javne potrebe u  kulturi utvrđena ovim Programom uplaćivat će se na žiro – račun korisnika prema mogućnostima proračuna, a temeljem javnog poziva i sklopljenog ugovora.

Općina Drenovci obvezuje se pratiti provedbu programa, projekata, aktivnosti ili manifestacija, za koje su odobrena sredstva, a dio manifestacija će ista organizirati sama uz pomoć udruga u kulturi koja djeluju na području općine Drenovci.

Članak 6.

Ovaj  Program  stupa na snagu osmog dana od dana  objave u Službenom vjesniku općine Drenovci,  a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

PREDSJESNIK VIJEĆA

  Ivan Misir, mag.ing.mech.