Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

1. UVODNI DIO

Ovim se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Drenovci za 2024. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, 
 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, 
 3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije. 

Općina Drenovci planira graditi slijedeću komunalnu infrastrukturu:

 • javna parkirališta,
 • nerazvrstane ceste,
 • javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
 • javna rasvjeta,
 • groblja,
 • javne zelene površine,
 • građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza 

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne  infrastrukture  te  iskaz  financijskih  sredstava  potrebnih  za  ostvarivanje programa po djelatnostima. Troškovi se iskazuju u programu  građenja  infrastrukture  odvojeno  za  svaku  građevinu  i  ukupno  te  se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA 

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa gradnje objekata i  uređaja  komunalne  infrastrukture  za  2024. godinu osigurat će  se  iz  komunalnog  doprinosa,  naknade  za  zadržavanje  nezakonito  izgrađenih  zgrada, ostalih prihoda proračuna Općine Drenovci, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom, kako slijedi;

 • prihodi od poreza plan 1(€)                    1.688.106,03
 • prihod od komunalnog doprinosa plan 1(€)  10.617,82
 • prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada plan 1(€) 6.636,14
 • doprinosi za šume     plan 1(€)     250.000,00
 • prihod od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta                 plan 1(€)      197.456,98
 • prihodi od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

    plan 1(€)   158.722,80

Sredstva za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu rasporediti će se za financiranje gradnje objekata i uređaja po djelatnostima:

 • javna parkirališta
 • nerazvrstane ceste 
 • javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
 • javna rasvjeta
 • groblja
 • javne zelene površine 
 1. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

JAVNA PARKIRALIŠTA 

R. BR.NAZIV INVESTICIJEPLAN 2023.NAPOMENA IZVOR FINANCIRANJAZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL.
1. Parkiralište  – građenje

– stručni nadzor građenja 
plan 1(€)         100.000,00

plan 1(€)         3.000,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 
Doprinos za šume, općinski proračun, prihodi od poreza Građenje komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o gradnji 
UKUPNO: plan 1(€)103.000,00

NERAZVRSTANE CESTE 

R. BR.NAZIV INVESTICIJEPLAN 2023.NAPOMENAIZVOR FINANCIRANJAZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL.
1. Nerazvrstane ceste

-stručni nadzor građenja 

plan 1(€)          398.168,43
plan 1(€)         
11.945,05
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područjaPrihodi od poreza, općinski proračun, doprinos za šume Građenje komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o gradnji 
UKUPNO:  plan 1(€)410.113,48

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 

R. BR NAZIV INVESTICIJEPLAN 2023.NAPOMENAIZVOR FINANCIRANJAZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL.
1. Pješačke staze izgradnja
-stručni nadzor građenja 
plan 1(€)         256.612,91
plan 1(€)         7.698,39

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja Prihodi od poreza, općinski proračun, doprinos za šume Građenje komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o gradnji 
UKUPNO: plan 1(€)264.311,30

JAVNA RASVJETA 

R. BR.NAZIV INVESTICIJEPLAN 2023.NAPOMENAIZVOR FINANCIRANJAZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL.
1. Izgradnja javne rasvjete na području općine Drenovci
-stručni nadzor građenja 
plan 1(€)         31.361,40


plan 1(€)         940,84

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja Prihodi od poreza, općinski proračun, doprinos za šume Građenje komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o gradnji 
UKUPNO: plan 1(€)32.302,24

GROBLJA

R. BR NAZIV INVESTICIJEPLAN 2023.NAPOMENAIZVOR FINANCIRANJAZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL.
1.Izgradnja mrtvačnice 
-stručni nadzor građenja
plan 1(€)         156.361,40
plan 1(€)         4.490,84

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja Prihodi od poreza, općinski proračunGrađenje komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o gradnji 
UKUPNO: plan 1(€)161.052,24

JAVNE ZELENE POVRŠINE 

R. BR NAZIV INVESTICIJEPLAN 2023.NAPOMENAIZVOR FINANCIRANJAZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL.
1. Opremanje dječjih igrališta na području Općine Drenovci -stručni nadzor građenja plan 1(€)         90.000,00

plan 1(€)         2.700,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja Prihodi od poreza, općinski proračunGrađevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 
UKUPNO: plan 1(€)92.700,00
JAVNA PARKIRALIŠTAplan 1(€) 103.000,00     PLAN 2024
NERAZVRSTANE CESTE plan 1(€) 410.113,48PLAN 2024
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILAplan 1(€) 264.311,30    PLAN 2024.
JAVNA RASVJETAplan 1(€) 32.302,24     PLAN 2024.
GROBLJAplan 1(€) 161.052,24    PLAN 2024.
JAVNE ZELENE POVRŠINEplan 1(€)92.700,00     PLAN 2024.
UKUPNO: plan 1(€)plan 
 1. ZAVRŠNE ODREDBE 

Radovi utvrđeni ovim programom 1. Izmjena i dopuna građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati  ili nadopunjavati  u skladu s aktima odnosno odlukama Općinskog načelnika Općine Drenovci i Općinskog vijeća Općine Drenovci, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima navedenim kao izvor financiranja.

Program gradnje objekata i uređaja  komunalne  infrastrukture za 2024. godinu  objavit će se  u službenom glasilu Općine Drenovci, a isti stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku općine Drenovci.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Ivan Misir,mag.ing.mech.