Godišnji plan razvoj sustava civilne zaštite Općine Drenovci za 2024. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2024 – 2026. godine

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

a) stožeri civilne zaštite,

b) operativne snage vatrogastva,

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,

e) udruge,

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite,

g) koordinatori na lokaciji,

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Za slijedeću godinu planirane su slijedeće aktivnosti:

– organizacija vježbe Postrojbe civilne zaštite  općine Drenovci,

– Izvršiti popunu postrojbe opće namjene,

– izvršiti smotriranje,

– kontinuirano ažurirati podatke te pratiti stanje popune,

– po potrebi zamjena povjerenika i njihovih zamjenika s novim te smotriranje istih,

.- obaviti liječničke preglede za povjerenike civilne zaštite koji to još nisu učinili,

– edukacija povjerenika i njihovih zamjenika te članova postrojbe CZ opće namjene,

– izraditi iskaznice za  povjerenike i Stožer  civilne zaštite za one članove za koje isto nije 

  učinjeno,

– izvršiti osposobljavanje novih članova Stožera civilne zaštite općine Drenovci koji nisu prošli   program osposobljavanja pri nadležnim tijelima,

– vršiti kontinuirano praćenje pravnih propisa iz područja civilne zaštite,

– pohađanje radionica (radnih sastanaka) organiziranih od strane nadležnog područnog ureda,

– održavanje sjednice Stožera civilne zaštite sukladno Poslovniku o radu stožera civilne 

  zaštite,

– posebnu pozornost obratiti sprječavanju širenja pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19), na način da nadležna tijela provode Odluke koje propisuje Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske,

– kao novu pojavnost pratiti pojavu i širenje Afričke svinjske kuge koja se pojavila na području općine Drenovci i pokušati zajedno u suradnji sa stručnim službama spriječiti širenje ove bolesti kao i stvoriti preduvjete za što brži nastavak obavljanja gospodarske  djelatnosti uzgoja svinja na našem području,

– ažuriranje planskih dokumenata,

– organiziranje i provođenje vježbi sustava CZ sukladno Planu vježbi za 2024. godinu i

– u aplikaciji DR SHARE kontinuirano će se vršiti ažuriranje baze podataka o resursima i 

  kapacitetima sustava civilne zaštite na području  općine Drenovci.

VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)

Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Drenovci vezano na djelovanje Vatrogasne zajednice općine Drenovci ovim planom iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja te pregled financijskih sredstava u Proračunu za te namjene s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području općine Drenovci.

Za Vatrogasnu zajednicu sukladno njihovom vlastitom programu, u Proračunu osigurati sredstva za:

  • nabavku vatrogasne opreme,
  • razvoj kadrovskih kapaciteta,
  • planirane vježbe,
  • sustav organizacije i djelovanja (dežurstva),
  • rušenje, odnosno uklanjanje starog vatrogasnog doma u Drenovcima.

U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog neizravnog stjecanja opće kulture i naobrazbe. 

Sukladno obavljenom inspekcijskom nadzoru obaviti sve propisane radnje koje se ponajprije odnose na polaganje stručnih ispita iz navedenih područja.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2024. do 2026. godine  stupa na snagu osmog dana od dana objave  u Službenom vjesniku općine Drenovci.

PREDSJEDNIK Ivan Misir, mag.ing.mech.

IZVOD IZ PRORAČUNA

O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite od 2024.- 2026. godine

izražen u eurima

R. br.OPIS POZICIJEIZNOS (kn)ZA POTREBE
2024.2025.2026g.Nabava opreme za rad Stožera CZ općine Drenovci,5.000,003.000,002.000,00Nabava opreme za rad Stožera civilne zaštite općine Drenovci i operativnih snaga
Vježbe civilne zaštite         1.000,00500,002.000,00Izrada elaborata i ostali troškovi angažiranja operativnih snaga
Izrada planskih dokumenata0,00       2.000,001.500,00Izrada dokumenata CZ-a
1.272,281.000,001.500,00Ažuriranje dokumenata CZ-a
UKUPNO:7.272,286.500,007.000,00
SVEUKUPNO:20.772,28
VATROGASTVO
2.Vatrogasna zajednica općine Drenovci i ostala dobrovoljna vatrogasna društva66.361,4066.361,4066.361,40Oprema, dežurstvo, registracija m/v, liječnički pregledi, gorivo, vježbe, tekuće poslovanje
UKUPNO:66.361,4066.361,4066.361,40
SVEUKUPNO:199.084,20
POSTROJBA  CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
3.Smotriranje2.000,00500,001.000,00Izrada i dostava Upitnika i izrada i dorada iskaznica CZ-a.
Obuka po područjima1.000,001.000,003.000,00Pružanje prve pomoći, obrana od poplava, zakoni i dokumenti CZ-a
Nabava reflektirajućih prsluka i dr.2.000,001.000,00200,00
UKUPNO:5.000,002.500,004.200,00

SVEUKUPNO:11.700,00
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
4.Obuka200,002.000,00500,00Simulacijsko-komunikacijska vježba, zakoni i dokumenti CZ-a
Reflektirajući prsluci i dr.300,001.000,00600,00
Liječnički pregled500,001.272,28972,28
UKUPNO:1.000,004.272,282.072,28
SVEUKUPNO:7.344,56
UDRUGE GRAĐANA

HGSS265,45265,45265,45Redovna djelatnost
UKUPNO:265,45265,45265,45
SVEUKUPNO:796,35
SVEUKUPNO PO GODINI:13.537,7313.537,7313.537,73
SVEUKUPNO  ZA SUSTAV CZ-a:40.613,19
SVEUKUPNO ZA VATROGASTVO:199.084,20