Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenovci

19.04.2023. 09:45h

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na
području Općine u katastarskim općinama: Drenovci, Đurići, Račinovci, Rajevo Selo i
Posavski Podgajci, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine predviđeno za zakup ili je predviđeno za povrat ili
ostale namjene.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje za trajne nasade daje se u
zakup zemljište koje je navedeno u tablici 1., a koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.
Na rok od 15 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje za ostale vrste proizvodnje
daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 2., a koja se nalazi u prilogu ove Odluke i
čini njezin sastavni dio.
Zemljište za koje nije određena vrsta proizvodnje navedeno je u tablici 3,.a koja se nalazi u
prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio i daje se na rok od 15/25 godina ovisno o vrsti
proizvodnje koju je najpovoljniji ponuditelj naveo u gospodarskom programu.
II.
Poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu predviđeno za povrat, ostale namjene kao i
poljoprivredno zemljište u izvan knjižnom vlasništvu države, daje se u zakup na rok do 5
godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno
posebnom propisu ili do privođenja tog zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.
Na rok do 5 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište
koje je navedeno u tablici 4., a koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
III.
Općinsko vijeće Općine Drenovci provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih
ponuda.
IV.
Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi
obavljanja djelatnosti akvakulture (“Narodne novine”, broj 89/2018).
V.
Maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi30
ha, a uračunavaju se sve površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje pojedina
fizička ili pravna osoba i s njom povezane fizičke i pravne osobe koriste na području te
jedinice lokalne samouprave na temelju svih ugovora sklopljenih do dana raspisivanja javnog
natječaja sukladno odredbama prijašnjih zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18,98/2019 i 57/22).
VI.
Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta objavljuje se na mrežnoj stranici
Općine Drenovci i mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u trajanju od 30 dana.
Općina Drenovci tekst javnog natječaja može objaviti i na oglasnoj ploči.
Pisane ponude se dostavljaju Općini Drenovci u roku od 30 dana od objave natječaja na
oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Drenovci.
VII.
Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Drenovci sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin
sastavni dio.
VIII.
Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup koju utvrđuje Povjerenstvo za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države s popratnom dokumentacijom dostavlja se na
prethodnu suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
Nakon dobivanja prethodne suglasnosti Ministarstva Odluku o izboru najpovoljnije ponude
za zakup donosi općinsko vijeće Općine Drenovci na prvoj sjednici općinskog vijeća koja će
se održati nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.
IX.
Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja nadležni
upravni odjel Općine Drenovci.
X.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku općine Drenovci“, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenom vjesniku općine Drenovci, a stupanjem na snagu ove
Odluke prestaje važiti Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenovci objavljena u
„Službenom vjesniku općine Drenovci br. 03/2023“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRENOVCI
KLASA: 024-01/23-01/7
URBROJ: 2196-12-23-01-2
PREDSJEDNIK:
Ivan Misir, mag.ing.tech.

Natječaj je objavljen i dana 18.04.2023. na službenim stranicama ministarstva poljoprivrede na slijedećoj poveznici 

https://poljoprivreda.gov.hr/poljoprivreda-173/javni-natjecaji-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-rh/javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-opcine-drenovci/6115