Javni poziv za prikupljanje prijava za sudjelovanje u javnim radovima

I. Predmet Javnog poziva je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Drenovci radi obavljanja privremenih poslova sukladno programu javnog rada – „Revitalizirajmo i uredimo našu općinu faza II“,  za više  izvršitelja programa, (predvidivo 4 osobe) a sve prema  mjerama i ciljanim skupinama i potporama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godini.

II. Ciljne skupine su slijedeće

  1. roditelji sa 4 (četiri) i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 (šest) mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva,

2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi,(dalje u tekstu: ZSS)  prijavljeni u Evidenciju,

3.osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca.

Za osobe iz ciljane skupine 1.  100% troška minimalne bruto plaće financira HZZ, a osobe iz ciljane skupine 2. i 3. HZZ sufinancira sa 50% troška.

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu za javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

      III.  Planirana provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada  je 24.travnja 2023.godine.

            IV.  Prijavi je potrebno priložiti:

  • životopis odnosno zamolbu,
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice,
  • preslika ispisa staža iz E – knjižice, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne starija od 30 dana,
  • preslika dokaza o završenoj školi-preslika svjedodžbe,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
  • potvrde ili druge odgovarajuće dokaze o ispunjavanju jednog od uvjeta ciljanih skupina.

            V. Prijave na javni poziv  se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, isključivo poštom preporučeno, na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, s naznakom («za oglas – javni radovi – ne otvaraj»).

            VI. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII. O rezultatima javnog poziva  kandidati će biti obaviješteni nakon odabira kandidata, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Drenovci ili putem telefona 032/861 – 243, i 032/861-306.

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                               Josip Nasurović