Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

20. prosinca 2022. godine (utorak) u 19,00 sati
u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru
Drenovci, V. Nazora 131

DNEVNI RED:


1. Razmatranje prijedloga proračuna Općine Drenovci za 2023 s projekcijama za 2024. i 2025.
godinu.
2. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna Općine Drenovci za 2023. godinu.
3. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana razvoja Civilne zaštite Općine Drenovci za 2023.
godinu s financijskim učincima za razdoblje 2023 -2025 godine.
4. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake u
2023. godini
5. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Općine Drenovci za 2023. godinu.
6. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Općine Drenovci za 2023. godinu.
7. Razmatranje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Drenovci za 2023. godinu.
8. Razmatranje prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.
9. Razmatranje Programa utroška sredstava iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u 2023. godini.
10. Razmatranje prijedloga Programa utro5ka sredstava Šumskog doprinosa u 2023. godini.
11. Razmatranje prijedloga Analize sustava Civilne zaštite na području Općine Drenovci u 2022.
godine.
12. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne
samouprave za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.
13. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna plana proračuna za 2022. godinu.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ivan Misir, mag. ing. mech. v. r