O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti

u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 3“RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., broj: UP.02.1.1.16.0335, Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 3, od 21.listopada  2022. godine, te članka 48. Statuta Općine Drenovci  („Službeni vjesnik općine Drenovci br, 02/2021), općinski načelnik općine Drenovci raspisuje:

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti

u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 3“

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Općina Drenovci, Toljani 1, Drenovci, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci.

Broj radnika koji se traži: 31 radnica.

Mjesto rada: Općina Drenovci (Drenovci, Posavski Podgajci, Đurići, Rajevo Selo, Račinovci).

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • podrška kroz razgovore i druženje, te
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Vrijeme početka i trajanja rada: za vrijeme trajanja projekta „Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 3“, od 1. prosinca 2022. godine do 31.svibnja.2023. godine.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a,
 • prednost pri zapošljavanju imaju nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a – pripadnice ranjivih skupina:
 • žene od 50 godina i više,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine, te
 • beskućnice.

Uz prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, sve kandidatkinje trebaju priložiti:

 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Dokaz o završenoj školi.

Pripadnice ranjivih skupina uz gore navedenu dokumentaciju dostavljaju i sljedeće dokaze pripadnosti ovoj skupini i to:

 1. žene od 50 godina i višeosobnu iskaznicu,
 2. žene s invaliditetomnalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
 3. žrtve trgovanja ljudima
  1. uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 4. žrtve obiteljskog nasiljauvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 5. azilanticeodluku o odobrenju azila koju izdaje MUP,
 6. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 7. liječene ovisnicepotvrdu institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 8. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjesecipotvrdu o otpuštanju
 9. pripadnice romske nacionalne manjineizjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 10. beskućnicerješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Obrazac prijave se može dobiti u prostorijama općine Drenovci, Toljani 1, Drenovci, radnim danom od 07.00 do 15.00, ili se može preuzeti na službenim Internet stranicama općine Drenovci, www.opcina-drenovci.hr .

Sve kandidatkinje su dužne ispuniti i dostaviti Izjavu o suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama općine Drenovci www.opcina-drenovci.hr nastavno na ovaj oglas ili mogu preuzeti istu u prostorijama općine Drenovci na adresi Toljani 1, Drenovci.

Kandidatkinje koje su osposobljene za zanimanje gerontodomaćice ili njegovateljice su obvezne dostaviti uvjerenje o osposobljenosti.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Nepravovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati, kao ni prijave kandidatkinja koje ne ispunjavaju uvjete iz ovoga oglasa.

Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u radni odnos utvrđuje rang listu kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih temeljem sljedećih kriterija:

 • nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a – 10 bodova,
 •  nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a – pripadnice ranjivih skupina (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, te beskućnice) – 20 bodova,
 • prema razdoblju neprekidne nezaposlenosti:
  • do 12 mjeseci – 2 boda
  • od 12 do 24 mjeseca – 3 boda
  • dulje od 24 mjeseca – 5 bodova
 • kandidatkinje koje posjeduju uvjerenje o osposobljenosti za gerontodomaćicu ili njegovateljicu – 3 boda.

U slučaju da prijave kandidatkinja nakon evaluacije postignu jednak broj bodova, prednost na rang listi će imati prijava koja je zaprimljena ranije.

Prijave na Oglas s dokazima podnose se  isključivo preporučeno putem pošte, na adresu:

Općina Drenovci, Toljani 1, 32 257 Drenovci u roku od OSAM  dana od dana

objave oglasa na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  s naznakom „Prijava na oglas za Program zapošljavanja žena  Općina Drenovci  3“ – NE OTVARAJ.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava će biti obaviješteni putem Internet stranice općine Drenovci www.opcina-drenovci.hr, te putem zemaljske pošte u zakonskom roku.  

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Nasurović