Natječaj za javne radove – Javni poziv


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 024-01/22-01/166
URBROJ: 2196-12-22-01
Drenovci, 22.travnja 2022. godine


Sukladno mjerama aktivnog zapošljavanja koje pripadaju u nadležnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje općinski načelnik općine Drenovci objavljuje slijedeći


JAVNI POZIV
za prikupljanje prijava za sudjelovanje u javnom radu


I. Predmet Javnog poziva je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Drenovci radi obavljanja privremenih poslova sukladno programu javnog rada – Revitalizacija javnih površina na području općine Drenovci, za više izvršitelja programa, (predvidivo 5 osoba) a sve prema mjerama i ciljanim skupinama i potporama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2022. godini.

II. Mjere mogu koristiti:

– roditelji sa 4 (četiri) i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 (šest) mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva,

– korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi,(dalje u tekstu: ZSS) prijavljeni u Evidenciju,

– osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca,

III. Planirana provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada je 15.svibnja 2022.godine.

Nezaposlene osobe moraju biti s područja Općine Drenovci.

IV. Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis odnosno zamolbu,
– presliku domovnice ili osobne iskaznice,
– preslika ispisa staža iz E – knjižice, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– preslika dokaza o završenoj školi,
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe,
– potvrde ili druge odgovarajuće dokaze o ispunjavanju jednog od uvjeta ciljanih skupina.


V. Prijave na Oglas se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, isključivo poštom preporučeno, na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, s naznakom («za oglas – javni radovi – ne otvaraj»).

VI. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII. O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni nakon odabira kandidata, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Drenovci ili putem telefona 032/861 – 243, i 032/861-306.OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Nasurović