Podaci o privatnim smještajnim kapacitetima za prihvat izbjeglica

Molimo sve vlasnike privatnih smještajnih kapaciteta, a voljni
su iste ustupiti na raspolaganje u slučaju potrebe za prihvat izbjeglica
da isto jave u Općinu Drenovci putem telefona 032 861 306 ili na
mob. 099 734 0901 .
Podatke je sukladno dopisu Stožera Vukovarsko-srijemske
Županije potrebno dostaviti najkasnije do petka 4. ožujka 2022.
godine do 12:00 sati.