NABAVA KAMENA I PRIJEVOZ NA NERAZVRSTANE CESTE

Predmet nabave je nabava i prijevoz kamena za potrebe Općine Drenovci u 2022. godini. Predmet nabave je isporuka kamena na lokaciji na području Općine Drenovci koju utvrdi naručitelj. Isporuka kamena će se vršiti u fazama, prema potrebama naručitelja, ovisno o potrebi i financijskim mogućnostima naručitelja.