Javni poziv za pomoć obiteljima sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko srijemske županije za 2022 godinu

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu

I.         Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu, Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, a u svrhu provođenja demografskih mjera, aktivnost Pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

II.        Namjena za koju se dodjeljuju financijska sredstva

Financijska sredstva koja se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva odnose se na financijsku pomoć za obitelji sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu za podizanje životnog standarda i materijalnih uvjeta djece do 18 godina.

III.       Planirana financijska sredstva i visina financijske potpore

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2022. godinu je 1.700.000,00 kuna. 

Vukovarsko-srijemska županija će isplaćivati 1.000,00 kuna mjesečno prijaviteljima koji ispune uvjete Javnog poziva.

IV.       Trajanje Javnog poziva

Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr)  15. veljače 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine odnosno do utroška financijskih sredstava.

V.        Tko se može prijaviti na Javni poziv

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv odnosno dodjelu financijskih sredstava u okviru demografskih mjera na području Vukovarsko-srijemske županije imaju prijavitelji koji su:

–        državljani Republike Hrvatske

–        roditelj/i ili izvanbračni drugovi ili skrbnik/ici ili posvojitelj/i četvero i više djece do 18. godina

–        roditelj/i ili izvanbračni drugovi ili skrbnik/ici ili posvojitelj/ s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije

VI.       Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji prijava na Javni poziv

Vukovarsko-srijemska županija će dodjeljivati financijska sredstva prijaviteljima koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da imaju četvero i više djece do 18 godina
  • da djeca imaju prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije
  • jedan roditelj ili izvanbračni drug ili skrbnik ili posvojitelj je nezaposlen
  • je samohrani roditelj ili skrbnik ili posvojitelj
  • imaju prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije

VII.     Prijava na Javni poziv

Prijave na Javni poziv prijavljuju se na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/ , a sastavni su dio ovog Poziva:

– Prijavni obrazac (Obrazac 1)

– Izjava o istinitosti podataka (Obrazac 2)

– Izjavu o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 3),

Prijavi treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Vjenčani list ili Izjavu o izvanbračnoj zajednici (obrazac 3),
  2. Rodne listove ili kopije osobnih iskaznica za djecu,
  3. Uvjerenja o prebivalištu za roditelje ili izvanbračne drugove ili skrbnike ili posvojitelje i za svu djecu,
  4. Dokaz nezaposlenosti jednog roditelja ili izvanbračnog druga ili skrbnika ili posvojitelja:

           a) Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (osobe koje su evidentirane na HZZ) ili

           b) Potvrda o radnopravnom statusu osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (za osobe koje                            nisu evidentirane na HZZ), više o tome na linku https://www.mirovinsko.hr/hr/izdavanje-potvrda/236 ,

       5. Preslika osobne iskaznice prijavitelja,

       6. Preslika bankovne kartice sa vidljivim IBAN brojem,

       7. OIB prijavitelja (kopija Potvrde o OIB-u) ukoliko nije vidljiv na osobnoj iskaznici, više o tome na linku                                  https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=18639  ,

       8. Ukoliko je prijavitelj skrbnik ili posvojitelj, rješenje o skrbništvu ili posvojenju za svu djecu,

       9. Dokaz samohranosti prijavitelja:

           a) rodni list ili

           b) smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili

           c) potvrda o nestanku drugog roditelja/staratelja ili

           d) rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta.

VIII.    Podnošenje prijava

Svi podnositelji podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog Javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci

sa naznakom za:

„Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu“

Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije na broj telefona 032/344-050 ili na e-mail: mira.babic@vusz.hr .

IX.       Postupak Javnog poziva

Otvaranje i formalnu provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta prijava provodi Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

Za prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu tražiti će nadopunu dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana primitka Obavijesti za nadopunu dokumentacije.

Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova prijava neće se razmatrati.

X.        Odluka o dodjeli financijskih sredstava i pravo prigovora

Prijavitelji koji zadovolje propisane uvjete Javnog poziva dobit će Odluku o dodjeli financijskih sredstava za pomoć obiteljima sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

Prijavitelji koji nisu ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane Obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora na postupak Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

Prigovor se može podnijeti isključivo na postupak Javnog poziva te se podnosi u pisanom obliku, Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju, koje će  proslijedit prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora na postupak Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu na daljnje postupanje.

Konačnu odluku donosi Povjerenstvo za rješavanje prigovora na postupak Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu koje imenuje župan.