Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Drenovci za 2022. godinu

(1) Općina Drenovci, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge i organizacije civilnog društva čije aktivnosti pridonose zadovoljavanju javnih potreba da seprijave na financijsku podršku projektima/programima koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Drenovci.

(2) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 850.000,00kuna. Sredstva u proračunu Općine Drenovci za 2022. godinu planirana su u iznosu od 300.000,00 kuna za rad udruga u kulturi u iznosu za udruge građana u iznosu od 150.000,00 kuna i za sport i rekreaciju u iznosu od 400.000,00 kuna.

Najmanjiiznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00kuna, a najvećiiznos po pojedinom projektu/programu je 120.000,00 kuna.

(3) Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 21.ožujka 2022. godine.

(4) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Općina Drenovci će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

  • su upisani u odgovarajući Registar, odnosno da su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, te da su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
  • program, projekt, aktivnost ili manifestacija, koju prijave na javni poziv Općine Drenovci, bude pozitivno ocijenjena, odnosno da doprinosi zadovoljenju javnih potreba na tom području,
  • su uredno ispunili obveze i dostavili izvješće Općini Drenovci o prethodnom financiranju iz proračuna Općine Drenovci i drugih javnih izvora, te da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa i poreza, kao i drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Drenovci,
  • se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
  • da imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, kao i  prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu,
  • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, (dokaz: potvrda nadležnog suda) te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćene poreze i ostale obveze prema državi i Općini Drenovci (dokaz: potvrda nadležne porezne uprave i potvrda Općine Drenovci).

(5) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijaviteljena Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Drenovci za 2022. godinu.

(6) Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Drenovci, a mogu se dobiti i u Općini Drenovci, Drenovci, Toljani 1.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:  Općina Drenovci, Toljani 1, 32257 Drenovci.

uz napomenu: “Prijava na Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Drenovci u 2022. godini”.

(7) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Drenovci u 2022. godini.

(8) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

                                                                                   Općinski  načelnik

                                               Josip Nasurović