Savjetovanje s javnošću

Na temelju članaka 10. i I 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za
prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području Općine Drenovci.


Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedenoga Plana mogu
se dostaviti u pisanom obliku na adresu; Općina Drenovci, 32257
Drenovci, Toljani I , ili putem elektronske pošte:

info@opcinadrenovci.hr do 20. siječnja 2022. godine, na priloženome obrascu.