Javni poziv za prikupljanje prijava za sudjelovanje u javnom radu

Drenovci, 15.travnja  2021. godine

Temeljem ukazane potrebe općinski načelnik Općine Drenovci  objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za sudjelovanje u javnom radu

 1. Predmet Javnog poziva je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Drenovci radi obavljanja privremenih poslova sukladno programu javnog rada – Društveno koristan rad u općini Drenovci,  za više  izvršitelja programa, (predvidivo 11 osoba) a sve prema  mjerama i ciljanim skupinama i potporama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2021. godini.

Opis poslova:

 • Uklanjanje otpada i čišćenje autobusnih stajališta, košenje travnjaka oko spomenika kulture, sadnja cvijeća na javnim površinama koje su predviđene za isto, bojanje dječjih igrala na dječjim igrališta, te odstranjivanje uništenih dijelova,
 • Uklanjanje lišća i otpada sa javnih parkirališta,
 • Uklanjanje raslinja sa zapuštenih pješačkih staza, posebno ispred napuštenih kuća,
 • Za vrijeme ljetnih mjeseci u mjestima koja su uz rijeku Savu (Rajevo Selo i Račinovci) okuplja se velik broj mještana, te će javni radovi biti zaduženi za uređenje mjesta gdje će biti javna okupljanja (košenje, sadnju cvijeća, uklanjanje otpada),
 • U cilju zaštite sigurnosti sumještana javni radovi će biti zaduženi za uklanjanje grana i nepotrebnih ostataka sa stabala na javnim površinama
 1.  Mjere mogu koristiti:
 1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, i to:

– bez obzira na duljinu prijave u evidenciji – hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici – useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji

roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije,  osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, povratnici sa odsluženja zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koje pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,

– osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih tri i više godina.

 1. Korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 1. Osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju na kraće od 6 mjeseci,
 2. Osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
 3. Mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,
 4. Mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

IV.  Planirana provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada i broj izvršitelja utvrdit će se u dogovoru i prema kriterijima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nezaposlene osobe moraju biti s područja Općine Drenovci.

    V.  Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis odnosno zamolbu,
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice,
 • preslika ispisa staža iz E – knjižice, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika dokaza o završenoj školi,
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe,

Osobe koje ispunjavaju prednost pri zapošljavanju iz točke II. ovoga  javnog poziva dužne su dostaviti dokaze o ispunjavaju istih (potvrde, uvjerenja, rješenja i drugu odgovarajuću dokumentaciju propisanu zakonom) kako bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje su sudjelovale u javnom radu u ukupnom trajanju od 9 mjeseci u posljednjih 24 mjeseca ne mogu sudjelovati u programu javnih radova na području općine Drenovci iz točke I. ovog javnog poziva.

   VI. Prijave na Oglas se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, isključivo poštom preporučeno, na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, s naznakom («za oglas – javni radovi – ne otvaraj»).

VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VIII. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izvješćeni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Drenovci ili putem telefona 032/861 – 243, i 032/861-306

                                                                                               NAČELNIK

                                                                                               Jakša Šestić, prof.