Javi natječaj Lag Šumanovci

Javni natječaj
za prijem u radni odnos za radno mjesto : stručni suradnik Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme od 3 (tri) godine
Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo i
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
  Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:
 • minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • osposobljenost za rad na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije
  Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:
 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 4. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici
 5. dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije ( kopija vozačke dozvole)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
LAG Šumanovci zadržava pravo mogućnosti provedbe prethodna provjera znanja i/ili sposobnosti.
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama općine Drenovci i grada Županje kao i na web stranicama istih, odnosno LAG – a Šumanovci, a obavijest o javnom natječaju objavit će se na web stranici LAG-a Šumanovci.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠUMANOVCI, V. NAZORA 131, 32257 DRENOVCI s naznakom „NE OTVARAJ- Natječaj za prijem u radni odnos – stručni suradnik LAG-a Šumanovci“.

Predsjednik LAG-a Šumanovci dipl.pr. Stjepan Abramović