Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Gajevi“, Općina Drenovci

PRIOPĆENJE  ZA MEDIJE

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Gajevi“, Općina Drenovci

Dana 11. studenog 2020. godine u Općinskoj narodnoj knjižnici održana je konferencija za medije povodom završetka projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Gajevi“.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. do 2020. i provodio se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava referentni broj ugovora: K.K.06.3.1.04.0011 potpisanom 22. siječnja 2019. između MZOE (PT1), FZOEU (PT2) i Općine Drenovci (Korisnik). Razdoblje provedbe projekta je od  13. prosinca 2018. – 22. studenog 2020., a ukupna vrijednost projekta iznosi 6.597.078,63  kuna. Od navedenog iznosa do 3.808.704,33 kuna osigurano iz Kohezijskog fonda Europske unije (85% ukupno prihvatljivih izdataka), dok je preostali iznos financirala Općina Drenovci.

Projekt je realiziran u planiranim rokovima, kroz provedbu Ugovora o izvođenju radova (Izvođač: Jet-set d.o.o., Vrbanja i Opera Group d.o.o., Zagreb); Ugovora za pružanje usluga nadzora (Izvršitelj: IDT d.o.o., Osijek) i Ugovora za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i uslugama promidžbe i vidljivosti projekta (Izvršitelj: MAXICON d.o.o., Zagreb).

Radovi na sanaciji odlagališta završeni su dana 23. rujna 2020, te je 02. studenog 2020. ishođena Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/20-01/000085, URBROJ: 2196/1-14-03-20-0006 pravomoćna od 04. studenog 2020.

Odlagalište neopasnog otpada „Gajevi“ nalazi se na k.č.br. 3062/3 k.o. Drenovci i na njega se odlagao otpad u razdoblju od 2002. do 2016. godine, kada je odlagalište zatvoreno. Radovi sanacije odlagališta, obuhvaćali su: premještanje postojećeg otpada i formiranje tijela odlagališta, prekrivanje otpada završnim brtvenim slojem, izgrađen je sustav pasivnog otplinjavanja sa biofilterima, obodna makadamska prometnica, sustav prikupljanja i odvodnje oborinskih voda, ograda i ulazna vrata, te je izvedeno krajobrazno uređenje odlagališta.

Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta: sanacija zatvorenog, neusklađenog odlagališta odnosno eliminiranje negativnih učinaka odlaganja otpada te zaštita podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini, kao i regeneracija zemljišta (sanacijom i zatvaranjem odlagališta ostala je sanirana površina od 0,6683 ha).

Tijekom provedbe projekta na području Općine provedene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti kojima su građani putem plakata i letaka informirani o projektu i važnosti  odgovornog gospodarenja otpadom, sve u svrhu očuvanja prirodnog okoliša i zdravlja ljudi.

Sve informacije o projektu možete pratiti i na web stranici https://opcina-drenovci.hr/.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Općine Drenovci.