Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Drenovcima

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Drenovcima

Kratki opis projekta: Projekt “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Drenovcima” doprinijeti će ispunjenju zahtjeva pravne stečevine Unije u području okoliša i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projekt će rezultirati s 127 t  prikupljenog otpada u izgrađenom i opremljenom reciklažnom dvorištu u  Drenovcima u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole.

Cilj projekta: Cilj projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Drenovcima čime će se  doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta prije svega opasnog otpada, otpadnog  papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovo odgovarajuće zbrinjavanje.

Ukupna vrijednost projekta: 4.163.467,77 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.159.843,37 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 2.685.866,86 HRK (85 %)

Razdoblje provedbe projekta: 5/2018 – 8/2020

Izvor financiranja: Kohezijski fond u financijskom razdoblju 2014. – 2020. ( KK.06.3.1.03.)

Nositelj: Općina Drenovci

Kontakt za više informacija: opcina.drenovci@vk.t-com.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.