2. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA „CENTAR“ DRENOVCI

Nositelj izrade plana: VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI
Plan izradio: ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a
Naziv prostornog plana:   2. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA „CENTAR“ DRENOVCI  
Odgovorna osoba Zavoda: ___________________________ Krunoslav Lipić, dipl.ing.arh.
  Odgovorni voditelj:   _________________________ SANDRA HORVAT,dipl.ing.arh.
  Stručni tim:   Sandra Horvat, dipl.ing.arh. Vlado Sudar, dipl.ing.građ. Ivica Bugarić, dipl.ing.građ. Stjepan Stakor, dipl.ing.kult.tehn. Stojan Stojković, dipl.iur.  
   
Datum izrade: studeni, 2019. godine