Izmjena i dopuna Odluke o jednostavnoj nabavi

Drenovci, 3. svibnja 2018. godine

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), članka 28. Statuta Općine Drenovci i članka 29. Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci Općinsko vijeće općine Drenovci na 8. sjednici održanoj 3. svibnja 2018. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o jednostavnoj nabavi

Članak 1.
U Odluci o jednostavnoj nabavi Općinskog vijeća općine Drenovci od 15. ožujka 2017. godine dodaje se novo poglavlje i novi članak kako slijedi:

III A PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA POSTUPKE KOJI SE PRIMJENJUJU U POSTUPCIMA ODOBRENIH EU PROJEKATA KOJE PROVODI OPĆINA DRENOVCI

  Članak 6. A 

Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna provodi se izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu. Narudžbenicu potpisuje općinski načelnik.
Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: naručitelju, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena, te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – dobavljaču.
Ovisno o predmetu nabave, narudžbenica može sadržavati, sukladno odredbama Zakona, podatke o jamstvu za izvršenje predmeta nabave, ugovornoj kazni i dr.
O izdanim narudžbenicama obavezno se vodi evidencija.
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna može se provoditi i prikupljanjem ponude od jednog gospodarskog subjekta, te nakon prihvaćanja ponude od strane općinskog načelnika i zaključenjem ugovora s gospodarskim subjektom.
O zaključenim Ugovorima vodi se evidencija.
Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i adresu, tehničke specifikacije, mjesto izvršenja radova/usluga, procijenjena vrijednost nabave, rok izvršenja, opis predmeta nabave, rok za dostavu ponuda, minimalne uvjete sposobnosti, način dostave ponuda te rok u uvjete plaćanja.
Za nabave procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna dostavlja se poziv za dostavu ponuda od najmanje tri gospodarska subjekta koji su povezani s premetom nabave uz osiguranje revizorskog traga (mailovi, dopisi za Poziv za dostavu ponuda i dr., ponude, zapisnici i dr.).
Za nabavu procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robu i usluge odnosno do 500.000,00 kuna za radove objavljuje se poziv za dostavu ponuda na internetskim stranicama Općine Drenovci uz osiguranje revizorskog traga.
Svi kriteriji koji se raspisuju u uvjetima tehničke i stručne sposobnosti ne smiju se koristiti kod bodovanja ako se koristi ekonomski najpovoljnija ponuda.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Drenovci.

                PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                 Drago Klarić, dipl. ing.