Izmjene i dopune o dokumentaciji o nabavi

IZMJENE I DOPUNE DOKUMENTACIJE O NABAVI

NABAVA USLUGA – nabava zakuske i osvježenja, stručne usluge vođenja seminara i usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom za potrebe provođenja projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Drenovcima, KK.06.3.1.03.0078, EJN – 35/2019

1.Utvrđuje se da je pogrešno naznačen evidencijski broj nabave na naslovnici Dokumentacije o nabavi i isti glasi: Evidencijski broj nabave: EJN – 35/2019

  1. Mijenja se odredba o načinu dostave ponude u Dokumentaciji o nabavi te ista sada glasi:

NAČIN DOSTAVE PONUDE

U postupku nabave gospodarski subjekti dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponuda.
Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

OPĆINA DRENOVCI
32257 Drenovci, Toljani 1,
s naznakom:

Nadmetanje za ev. br. nabave : EJN – 35/2019 – Nabava usluge – nabava zakuske i osvježenja, ,stručne usluge vođenja seminara i usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, za potrebe provedbe projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Drenovcima, grupa __– »ne otvaraj«

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
– naziv i adresa naručitelja,
– naziv i adresa ponuditelja,
– evidencijski broj nabave,
– naziv predmeta nabave,
– naziv grupe predmeta nabave,
– naznaka »ne otvaraj«.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

  1. Radi navedenih Izmjena i dopuna Dokumentacije o nabavi naručitelj će ostaviti i novi rok za dostavu ponuda te se mijenja odredba o datumu, vremenu i dostavi ponuda u Dokumentaciji o nabavi te ista sada glasi:

DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA:

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika

do 12. srpnja 2019. godine do 10,00 sati.

Ponude se ne otvaraju javno.
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.