Odluka o komunalnim djelatnostima 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJAOPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-01/19-01/
URBROJ: 2212/05-19-01
Drenovci, ………………….. 2019. godine
Na temelju članaka 27., 31., 33. i 48 Zakona o komunalnom gospodarstvu, članka 28. Statuta
Općine Drenovci i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općinsko vijeće Općine Drenovci
na … sjednici održanoj ………………… 2019. godine donijelo je

O D L U K U
o komunalnim djelatnostima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Drenovci (u daljnjem tekstu:
Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Drenovci,
način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području Općine Drenovci.
Članak 2.

Na području Općine Drenovci obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti sukladno
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu:
A) komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
6. održavanje groblja,
7. održavanje čistoće javnih površina,
8. održavanje javne rasvjete.
Člankom 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod
pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.

2

B) uslužne komunalne djelatnosti:
1. usluge javnih tržnica na malo
2. usluge ukopa pokojnika
3. komunalni linijski prijevoz putnika
4. obavljanje dimnjačarskih poslova.
Člankom 25. Zakona komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod
kojom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.
U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati i građenje i/ili
održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti.

Članak 3.

Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, od lokalnog je značenja za Općinu
Drenovci i obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;
Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i
glodavaca.
2. veterinarsko-higijeničarski poslovi;
Pod veterinarsko higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i
mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.
3. prigodno ukrašavanje naselja;
Pod prigodnim ukrašavanjem naselja razumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje
naselja za državne, božićno-novogodišnje praznike i druge manifestacije.
4. sanacija divljih odlagališta;
Pod sanacijom divljih odlagališta razumijeva se prikupljanje komunalnog otpada sa divljih
odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i
zatvaranje divljeg odlagališta.
5. održavanje plaža i kupališta;
Pod održavanjem plaža i kupališta smatra se uređenje i čišćenje plaža i kupališta na području
Općine Drenovci kao i održavanje opreme na istim.
II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 4.

Trgovačko društvo Drenovci d. o. o., u potpunom vlasništvu Općine Drenovci, obavlja
komunalne djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,

3

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
6. održavanje groblja,
7. održavanje čistoće javnih površina,
8. usluge javnih tržnica na malo,
9. usluge ukopa pokojnika,
9. komunalni linijski prijevoz putnika,
10. obavljanje dimnjačarskih poslova, i
11. održavanje plaža i kupališta.
Obujam i intenzitet obavljanja ovih komunalnih djelatnosti utvrđuje se ugovorima, kao i
drugim aktima Općine Drenovci te godišnjim programom održavanja komunalne
infrastrukture.
Društvo Drenovci d. o. o. je dužno do 31. ožujka 2018. godine podnijeti izvješće Općinskom
vijeću Općine Drenovci o poslovanju u prethodnoj godini u okviru obavljanja povjerenih
komunalnih djelatnosti.

Članak 4.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova fizičkoj ili pravnoj osobi jesu:
1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;
2. veterinarsko-higijeničarski poslovi;
3. prigodno ukrašavanje naselja;
4. sanacija divljih odlagališta;
5. održavanje javne rasvjete.
Postupak odabira osobe kojima se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti, te sklapanje, provedbe i izmjena tog ugovora, provode se prema propisima o
javnoj nabavi.
Ugovor o povjeravanju poslova iz stavka 1. ovoga članka može se sklopiti na razdoblje
najduže do četiri godine.
Opseg obavljanja poslova iz ovoga članka određuje se na temelju Programa održavanja
komunalne infrastrukture.

Članak 5.

Društvu Drenovci d. o. o. povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju djelatnosti usluge
održavanja groblja i ukopa pokajnika radi uređenja groblja i grobnih mjesta, te dodjele
grobnih mjesta, i rješavanju u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i
odgovornosti pravnih i fizičkih osoba u vezi s tim.
O žalbama na upravne akte iz prethodnog stavka, rješava Jedinstveni upravni odjel Općine
Drenovci.

4
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke
ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima
Općinskog vijeća općine Drenovci od 19. rujna 2016. godine, i Odluka o komunalnim
djelatnostima koje se mogu na temelju pisanog ugovora obavljati u Općini Drenovci
Općinskog vijeća općine Drenovci od 5. veljače 2010. godine.
Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine
Drenovci.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Drago Klarić, dipl. ing.