Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi. Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko iste Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske pošte: opcina.drenovci@vk.t-com.hr u roku od osam dana od dana objave, a najkasnije do 27. studenoga 2018. godine.

Odluka o komunalnoj naknadi, 2018