Javni natječaj za izbor i imenovanje tajnika/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme

Opći uvjeti:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo i
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:
– magistar struke, stručni specijalist, sveučilišni prvostupnik ili srednja stručna sprema
ekonomskog ili upravnog smjera,
– iskustvo rada u LAG-a ili drugim sličnim poslovima iste složenosti od jedne godine,
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za obavljanje poslova
tajnika/ice u LAG – u,
– osposobljenost za rad na računalu,
– poznavanje mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske;
Da nema zapreke za izbor i imenovanje tajnika/ice LAG-a sukladno članku 2. odluke
Upravnog odbora LAG-a o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje tajnika/ice
Lokalne akcijske grupe Šumanovci.

Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:
1. životopis
2. dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
a) elektronički zapis-u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko
korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,odnosno potvrda o podacima
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod
na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje).

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „ŠUMANOVCI“
VLADIMIRA NAZORA 131, 32257 DRENOVCI
E-mail: sumanovci.lag@gmail.com

091/24-24-286 ; 099/32-03-685 ; 032/521-451|OIB: 77805974038 | IBAN: HR5824850031100279265
Napomena: umjesto elektroničkog zapisa kandidati mogu dostaviti preslika ugovora o radu ili
rješenja o rasporedu na radno mjesto ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu
poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene
poslove)
5. preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starija od
30 dana od dana objave natječaja)
6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj
činjenici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju. LAG Šumanovci zadržava pravo mogućnosti provedbe prethodna provjera znanja
i/ili sposobnosti.
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama svih općina i Grada Županje (osnivača
LAG – a) kao i na web stranicama istih, odnosno LAG – a Šumanovci, a obavijest o javnom
natječaju objavit će se na web stranici LAG-a Šumanovci. Prijave s potrebnom
dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od
dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj
omotnici na adresu: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠUMANOVCI, V. NAZORA 131,
32257 DRENOVCI s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za izbor tajnika/ice LAG-a“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Predsjednik LAG-a Šumanovci
Stjepan Abramović, dipl.pr.