VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. I PROJEKCIJA 2020., 2021. GODINA

Što je proračun?

             Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se doonosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S).

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15).

           

Kako se donosi proračun?

             Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Općinsko vijeće najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik. Ako se proračun ne donese u roku slijedi privremeno financiranje, raspuštanje Općinskog vijeća i prijevremeni izbori za općinsko vijeće.

Načela proračuna

 Postoje načela proračuna kojih se moraju pridržavati svi koji sastavljaju proračune, uz pomoć kojih predstavnička vlas (Općinsko vijeće) može kontrolirati i ograničavati izvršnu vlast (načelnika) u prikupljanju sredstava i načinu njihova trošenja.

Načelo uravnoteženosti – prihodi moraju biti jednaki rashodima, odnosno Općina smije trošiti samo onoliko sredstava koliko ih može prikupiti.

Načelo jedne godine – prihodi i rashodi se planiraju za jednu proračunsku, odnosno kalendarsku godinu.

Načelo jedinstva i točnosti – svi proračunski prihodi moraju biti prikazani u samom proračunu, a rashodi se moraju trošiti na način i u iznosima kako je proračunom planirano.

Načelo univerzalnosti – svi proračunski prihodi mogu se koristiti za financiranje svih rashoda. No, postoje i zakonom i odlukama propisane iznimke, npr. prihodi od komunalne naknade mogu se koristiti samo za čišćenje i održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, te javnu rasvjetu.

Načelo specifikacije – svi prihodi moraju biti raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima, a rashodi prema proračunskim klasifikacijama te moraju biti uravnoteženi s prihodima.

Načelo transparntnosti – proračun mora biti dostupan javnosti, pa se izglasani proračun objavljuje u “Službenom vjesniku”. potpuni polugodišnji i godišnji izvještaji o izvršenju proračuna moraju se objaviti na mrežnim stranicama Općiine, a dio i u “Službenom vjesniku”.

Načelo dobrog financijskog upravljanja – proračunska se sredstva moraju koristiti ekonomično, učinkovito i djelotvorno.

 

Klasifikacijska struktura proračuna

 Prihodi i rashodi proračuna iskazani su u općem dijelu proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji.

Da bi se moglo vidjeti tko, gdje i na što troši sredstva iz općinskog proračuna, rashodi se u posebnom dijelu proračuna prikazuju prema: ekonomskoj klasifikaciji; programskoj klasifikaciji po programima, aktivnostima i projektima, organizacijskoj klasifikaciji te funkcijskoj klasifikaciji.

UKRATKO

Ø  proračun mora biti uravnotežen, a to znači da ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda

Ø  korištene klasifikacije moraju biti međusobno povezane da se svaki rashod može pratiti po više osnova, cilj je tih povezanih klasifikacija lakše sagledavanje namjene, vrste i učinaka proračunskih rashoda

Ø  proračun nije “statičan” akt već se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine         “rebalans”. Procedura izmjene proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja, “rebalans” predlaže načelnika, a donosi ga općinsko vijeće.

Ø  cjeloviti proraču Općine Drenovci dostupan je na web stranici Općine Drenovci (http://www. opcina-drenovci.hr)

Od čega se proračun sastoji?!

 Opći dio – račun prihoda i rashoda i račun financiranja koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.

Posebni dio – sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima, aktivnostima i projektima, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje. Također sadrži financijske planove proračunskih korisnika – Općinska narodna knjižnica Drenovci i Muzej Cvelferije.

Plan razvojnih programa – to je strateško – planski dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje kojim se ostvaruje dobra pretpostavka za povezivanje strateških dokumenata jedinice s proračunskim planiranjem, a sastoji se od ciljeva razvoja, mjera, veze s programskom klasifikacijom, veze s proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom.

Struktura prihoda i rashoda

 PRIHODI

 

 1. Prihodi poslovanja

a) prihodi od poreza

Ø  porez i prirez na dohodak

Ø  pporezi na imovinu

Ø  porezi na robu i suluge

Ø  ostali prihodi od poreza

b) Pomoći

Ø  pomoći međunarodnih tijela organizacija i tijela EU

Ø  pomoći iz proračuna: kapitalne i tekuće pomoći iz državnog, županijskog i općinskog proračuna

Ø  pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (npr. HZZ, HZZO)

Ø  pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU sredstava

c) Prihodi od imovine

Ø  prihodi od financijske imovinie (kamate)

Ø  prihodi od nefinancijske imovine (zakup poslovnih objekata, naknade za koncesije, spomenička renta)

d) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada

Ø  upravne i administrativne pristojbe – prihod od prodaje državnih biljega, naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

Ø  prihodi po posebnim propisima – vodni doprinos, doprinosi za šume, naknada za nezakonito izgrađene zgrade,

Ø  komunalni doprinosi i komunalna naknada

e) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ø  članarina, zakasnina te nakladnička djelatnost Općinska narodna knjižnica Drenovci

f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ø  prihodi koji se ostvare naplatom troškova prisilne naplate i ostalo

 

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

a) prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Ø  prihodi od prodaje građevinskih objekata (prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, akoje korisnici otplaćuju u mjesečnim ratama), prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta

 

 1. Primici od financijske imovine i zaduživanja
 2. a) Kreditna sredstva

 

 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja
 2. a) Višak ili manjak iz prethodne godine – utvrđuje se nakon završetka proračunske godiine, prenosi se u iduću godinu

RASHODI

 

 1. Rashodi poslovanja
 2. a) rashodi za zaposlene – bruto plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenovci, javni radovi, Program “Zaželi” te zaposlenih u Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci, Muzeju Cvelferiji, Maloj školi – program predškolske djece, sufinanciranje PPID Drenovci s pripadajućim doprinosima na plaće te ostali rashodi za zaposlene
 3. b) Materijalni rashodi – odnose se na rashode za izvršavanje programa i aktivnosti Općine i proračunskih korisnika, a to su:

Ø  Rashodi za usluge – komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, usluge telefona i pošte, računalne usluge i druge rashode

Ø  Rashodi za materijal i energiju – troškovi uredskog materijala, literature, troškove električne energije i sitnog inventara, didaktičke opreme, troškove materijala i dijelova za održavanje cesta, zelenih površina te javne rasvjete

Ø  Naknade troškova zaposlenima – troškovi prijevoza na posao i s posla, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih

Ø  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – rashodi za podmirenje doprinosa u programu “Stručno usavršavanje za rad bez zasnivanja odnosa

Ø  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashoda za reprezentaciju

 1. c) Financijski rashodi – rashodi za usluge platnog prometa, kamate za primljene kredite i zajmove te ostali nespomenuti financijski rashodi koji nisu zasebno navedeni, za potrebe Općine i proračunskih korisnika
 2. d) Pomoći dane unutar općeg proračuna – tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (rashodi za sufinanciranje potreba u šolstvu)
 3. e) Naknade građanima i kućanstvima – rashodi koji se odnose na isplate u okviru Socijalnog programa
 4. f) Ostali rashodi – tekuće donacije za financiranje redovne djelatnosti udruga u okviru Programa javnih potreba u kulturi, sportu, za financiranje rada političkih stranaka, vatrogasne zajednice, civilne zaštite

 

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 2. a) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Ø  rashodi za nabavu građevinskih objekata – investicije predviđene programom gradnje objekata i uređenje komunalne infrastukture kao i Planom razvojnih programa Općine Drenovci

Ø  rashodi za nabavu postrojenja i opreme (nabava opreme za potrebe Općine)

 1. b) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – ulaganja na građevinskim objektima

PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

 

 

Ø  Izvršenje proračuna 2017. godine = 12.809.655,00 kn

Ø  Plan proračuna 2018. godine = 33.775.506,00 kn

Ø  Plan proračuna za 2019. = 35.410.495,00 kn

Ø  Projekcija proračuna za 2020. = 26.519.603,00 kn

Ø  Projekcija proračuna za 2021. = 25.207.700,00 kn

 

Plan proračuna za 2019. godinu planiran je u znatno većem iznosu od prethodnih godine iz razloga što se u 2019. godini planira ostvariti prihod za izgradnju reciklažnog dvorišta, izgradnja vatrogasnog doma, izgradnja etno parka, sanacija i zatvaranje odlagalšta komunalnog otpada u naselju Drenovci, opremanje doma kulture u Posavskim Podgajcima i Đurićima, obnavljanje i uređenje mrtvačnica u Drenovcima i Posavskim Podgajcima, projektna dokumentacija Muzej Cvelferije u Drenovcima, projekt “Zaželi”, razvoj socijalnih usluga za starije osobe, a uskladu s time namjenski će se utrošiti sredstva.

Struktura prihoda proračuna Općine Drenovci za 2019.

  

Najvažniji prihod proračuna Općine je prihod od poreza na dohodak, ali za 2019. godinu planirani su prihodi od pomoći u znatno većem iznosu od prihoda poreza na dohodak zboh ostvarivanja prihoda za izgradnju reciklažnog dvorišta i vatrogasnog doma, uređenja domova kulture, projekt “Zaželi te za razvoj socijalnih usluga za starije osobe. Sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta planirana su iz Fonda za zaštitu okoliša dok su sredstva za izgradnju vatrogasnog doma,  projekt “Zaželi”, uređenje domova kulture te za razvoj socijalnih usluga za starije osobe planirana  od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Rashodi poslovanja za 2019. godinu iznose 19.413.995,00 kuna što čini 54% ukupnih rashoda. sastoje se od rashoda za zaposlene u jedinstvenom upravnom odjelu (djelatnici općine, programa u kući, javni radovi, projekt “Zaželi” i dr.) i proračunskim korisnicima (Općinska narodna knjižnica i Muzej Cvelferije”, materijalni i financijski rashodi općine i proračunskih korisnika ( troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, energije, komunalne usluge, održavanje javnih površina, javne rasvjete i slično), sufinanciranja rada poljoprivredno poduzetničkog inkubatora u Drenovcima, LAR Vjeverica, Agroklaster, rad malih škola na području općine, komunalnog društva Drenovci d.o.o. , Pan Geo, dječjeg vrtića Petar Pan, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te sufinanciranje udžbenika OŠ i srednjih škola, umirovljenika, vjerskih zajednica, udruga, naknade građanima i kućanstvima socijalnog statusa i slično).

U rashode proračuna ulaze i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (izgradnja reciklažnog dvorišta, vatrogasnog doma, za nabavu opreme i uređaja i dr.) koji za 2019. godinu iznose 46% ukupnih rashoda.

Smjernice i obrazloženje uz proračun za 2019. godinu

 Proračun Općine Drenovci za 2019. godinu, prvenstveno je baziran na činjenici da se ne uvodi novo i dodatno opterećenje stanovništva i gospodarstva tj. ne povećavaju se javna davanja.

Isto tako u 2019. godini planirano je niz mjera naplate prihoda, te nastavak urednog podmirivanja svih financijskih obveza (obveze prema dobavljačima).

Planiran je nastavak novih kapitalnih ulaganja, kao i završetak započetih, te financiranje istih iz EU i vlastitih izvora.

Planiran je nastavak i unapređenje cjelokupne lokalne zajednice kroz financiranje civilnog sektora (sport, kultura, vatrogastvo, civilna zaštita i dr.) za provedbe aktivnosti.

Provedba obveznog predškolskog odgooja, te financiranje potreba u osnovnim školama radi provođenja aktivnosti koji potiču i utiču na razvoj cjelokupne lokalne zajednice.

Sve navedeno se vidi kroz programsku klasifikaciju proračuna Općine Drenovci za 2019. godinu, s projekcijama za 2020. i 2021.

Ciljevi

Osnovni cilj proračunskog planiranja za proračun za 2019. godinu je osiguranje stabilnosti Proračuna, te razvoj kroz kapitalne investiciije i kroz aktivnosti koje provodi civilni sektor.

Pozitivni pokazatelji:

Ø  Povećanje prihoda

Ø  završetak započetih kapitalnih ulaganja, te otvaranje radova na novim kapitalnim ulaganjima

Negativni pokazatelji:

Ø  velika nezaposlenost, te odlazak radno aktivnog stanovništva u zemlje EU

Ø  Niski osobni dohoci zaposlenih osoba

Ø  nepoznat je učinak punjenja prihodovne strane iz kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava zbog nepoznate dinamike objavljivanja natječaja, te donošenja odluka o financiranju kandidiranih projekata.