Udžbenici 2018.

Sukladno ugovoru o korištenju sredstava između Grada Zagreba i Općine Drenovci
,KLASA:602-01118-00011177, URBROJ:251-10-1i-18-11, kupnju potrebnog dijela
udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava osnovnoškolskim učenicama i
učenicima sa područja Općine Drenovci, za Školsku godinu 2018.12019. dodjelom sredstava
financirao je Grad Zagreb, u ukupnom iznosu od 145.064,64 kuna.