Javni poziv!

Temeljem ukazane potrebe općinski načelnik Općine Drenovci objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje prijava za sudjelovanje u javnom radu

I. Predmet Javnog poziva je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Drenovci radi obavljanja privremenih poslova sukladno programu javnog rada (revitalizacija javnih površina, održavanje nogostupa, zaštita okoliša, saniranje kanalske mreže i dr.) za više izvršitelja programa, a sve prema mjerama i ciljanim skupinama odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini.

II. Kratak opis poslova koje će obavljati izvršitelji programa:

1.) uređenje i revitalizacija javnih površina kroz uređenje poučnih staza, parkova, sadnju cvijeća i ukrasnog grmlja, uređenje zapuštenog zemljišta, postavljanje klupa i dječjih igrališta i dr. na području Općine,
2.) zaštita okoliša – sanacija divljih odlagališta otpada (postoji otpad koji još uvijek nije uklonjen u poplavi),
3.) održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama,
4.) održavanje poljskih putova i kanalske mreže koja je zapuštena nakon poplave,
5.) uređenje javnih površina ispred objekata koji su napušteni ili su nepoznati vlasnici i korisnici,
6.) uklanjanje ambrozije na javnim površinama, kao i drugi pomoćni poslovi – sitni popravci na nogostupima, parkiralištima, autobusnim ugibalištima, pomoć u organizaciji raznih manifestacija u organizaciji Općine Drenovci.

III. Mjere mogu koristiti: dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to:

– bez obzira na duljinu prijave u evidenciji – hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljelih od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, osobe na uvjetnoj Romi, beskućnici/e, osoba koje pripada etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,
– mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
– mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
– osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Prednost imaju osobe prijavljene u evidenciju s prebivalištem u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati.

IV. Planirana provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada i broj izvršitelja utvrdit će se u dogovoru i prema kriterijima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

V. Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis odnosno zamolbu,
– presliku domovnice ili osobne iskaznice,
– preslika ispisa staža iz E – knjižice,
– preslika dokaza o završenoj školi,
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe.

 

VI. Prijave na Oglas se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a najkasnije do 1. lipnja 2018. godine na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, s naznakom («za oglas – javni radovi – ne otvaraj»), ili dostaviti osobno u Općinu Drenovci, od 7,30 do 15,00 sati radnim danom (ponedjeljak – petak) za vrijeme trajanja oglasa.

VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VIII. Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koje je radila u javnom radu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.
Provjera zdravstvene sposobnosti će se izvršiti prema potrebi nakon odabira kandidata.

I X. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izvješćeni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Drenovci ili putem telefona 032/861 – 243, i 032/861-306.

Dokument možete preuzeti na poveznici,

javni poziv