Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
NAČELNIK
Klasa: 022-01/18-01/
Ur. br: 2212/05-18-02
Drenovci, 28. veljače 2018. godine

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i  članka 47.  Statuta Općine Drenovci općinski načelnik Općine Drenovci 28. veljače  2018. godine objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. godine

  

  1. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje od 2018. do 2023. godine koji je izrađen je od društva H – projekt d. o. o. Zagreb, Horvaćanska cesta 162, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga, primjedbi o istom, i trajat će od 28. veljače 2018. godine do 30. ožujka 2018. godine.

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci  za razdoblje 2018. do 2023. godine objavljena je na oglasnim pločama Općine Drenovci i na službenoj internetskoj stranci Općine Drenovci.

 

  1. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja Općine Drenovci u prostorijama Općine Drenovci, Drenovci, Toljani 1, svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

 

  1. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt Plana mogu se do kraja javnog uvida upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1 ili putem elektronske pošte: opcina.drenovci@vk.t-com.hr.

 

  1. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisan i dostavljeni u roku neće se razmatrati.

  

                                                                                              NAČELNIK   

Jakša Šestić, prof