Nacrt prijedloga odluke o prikupljanju otpada

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Drenovci. Sve primjedbe, prijedlozi i komentari mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1 ili putem elektronske pošte: opcina.drenovci@vk.t-com.hr u roku od osam dana od dana objave, a najkasnije do 24. siječnja 2018. godine.

OPĆINA DRENOVCI

možete preuzeti na ovoj poveznici

Nacrt prijedloga odluke o prikupljanju otpada