O G L A S za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto koordinatora Programa zapošljavanja žena u Općini Drenovci

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
NAČELNIK
KLASA: 022-01/17-01/
URBROJ: 2212/05-17-02
Drenovci,  7. prosinca 2017. godine.

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, i odabranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općine Drenovci, UP.02.1.1.05.0003, od 30. listopada 2017. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0001-Program zapošljavanja žena Općine Drenovci, KLASA: 910-04/17-07/30, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-01 od 1. prosinca 2017. godine, te članka 47. Statuta Općine Drenovci općinski načelnik općine Drenovci  raspisuje

 

O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
za radno mjesto koordinatora Programa zapošljavanja žena u Općini Drenovci

 

I. Predmet Oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Drenovci  radi obavljanja privremenih poslova u provođenju odabranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općine Drenovci, UP.02.1.1.05.0003 Ministarstva rada i mirovinskog sustava  za radno mjesto koordinatora Programa zapošljavanja žena u Općini Drenovci, ( 1 izvršitelj) za praćenje i kontrolu rada zaposlenih  žena pripadnica ciljanih skupina.

II. Trajanje radnog odnosa je 24 mjeseca, a mjesto rada je područje Općine Drenovci.
Kandidati za radno mjesto iz točke I. ovog oglasa moraju imati najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje (IV stupanj).
Predviđeno trajanje rada je od 1. veljače 2018. godine do 31. siječnja 2020. godine.

III.  Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis,
– presliku domovnice ili osobne iskaznice,
– preslika ispisa staža iz E – knjižice,
– preslika dokaza o završenoj školi,
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe.

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanje u obvezi je uz prijavu dostaviti i dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju, kao i dokaz na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

IV. Prijave na Oglas se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a najkasnije do 21. prosinca  2017. godine na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, s naznakom («za oglas – ne otvaraj»), isključivo putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Drenovci, Toljani 1, 32257 Drenovci.

V.  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI. Općina Drenovci, u slučaju potrebe, zadržava pravo provođenja testiranja za kandidate koji imaju valjanu prijavu.

VI. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izvješćeni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Drenovci ili putem telefona 032/861 – 243, i 032/861-306.

NAČELNIK, Jakša Šestić, prof.