Oglas za zasnivanje radnog odnosa

I. Predmet Oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Drenovci  radi obavljanja privremenih poslova u provođenju odabranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općine Drenovci, UP.02.1.1.05.0003 Ministarstva rada i mirovinskog sustava  za slijedeća radna mjesta, i uz navedene uvjete kako slijedi:I. Predmet Oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Drenovci  radi obavljanja privremenih poslova u provođenju odabranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općine Drenovci, UP.02.1.1.05.0003 Ministarstva rada i mirovinskog sustava  za slijedeća radna mjesta, i uz navedene uvjete kako slijedi:1. voditelj projekta – najmanje završena srednja stručna sprema IV stupnja,2. računovodstveni referent – najmanje završena srednja stručna sprema IV stupnja – ekonomskog ili upravnog  smjera, matematičko – informatičkoga smjera ili gimnazije.Prednost pri zapošljavanju računovodstvenog referenta (točka 2.) imaju osobe s invaliditetom, koje moraju dokazati svoj status valjanom dokumentacijom sukladno posebnim zakonskim odredbama.
II. Kratak opis poslova koje će obavljati izvršitelji programa:  1. voditelj projekta – sveukupno vođenje projekta, koordinacija cijeloga projekta i administracija projekta,2. računovodstveni referent – sveukupno vođenje financija projekta i cjelokupno računovodstveno praćenje projekta.Osobe za zapošljavaju na određeno vrijeme, dok traje potreba za istim projektom.

III.  Prijavi je potrebno priložiti:- životopis,- presliku domovnice ili osobne iskaznice,- preslika ispisa staža iz E – knjižice,- preslika dokaza o završenoj školi,- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe.
Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanje u obvezi je uz prijavu dostaviti i dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

IV. Prijave na Oglas se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a najkasnije do 30. studenoga  2017. godine na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, s naznakom («za oglas – ne otvaraj»), isključivo putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Drenovci, Toljani 1, 32257 Drenovci.
V.  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
VI. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izvješćeni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Drenovci ili putem telefona 032/861 – 243, i 032/861-306.

NAČELNIK: Jakša Šestić, prof.

 

Dokument možete preuzeti ovdje