Obavijest i obrasci za obračun plaćanja poreza na nekretnine

OBAVIJEST I JAVNI POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

 

Poštovani,

sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i općina Drenovci, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Od 01. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida komunalna naknada. Osnova za uvođenje poreza na nekretnine je već postojeća evidencija za komunalnu naknadu uz uvažavanje novih podataka dobivenih od poreznih obveznika te nadležnih ministarstava., odnosno javnopravnih tijela  koja vode službenu evidenciju o istim podatcima. Porezni obveznici se obavještavaju da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira dali je ista  legalizirana ili ne i bez obzira dali je u zoni ili izvan građevinske zone), odnosno da se nekretninom smatraju:

  1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje;
  2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti;
  3. garažni prostor;
  4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu(zajednički dijelovi- prostorije, ljetne kuhinje ……);
  5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja);
  6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti;
  7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja.

Nekretninom kao predmetom oporezivanja ne smatraju se:

  1. gospodarske zgrade – nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu – smještaj oruđa, stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostor);
  2. privremene građevine;
  3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura.

Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje ( u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, Županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine, te na stvarnu površinu zemljišta.

Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu (korisnu) površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.

Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).

Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu (počevši od 2018. godine)  prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na uvrđivanje porezne obveze ( tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

Rješenjem o porezu utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plačanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu).

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju jedinice lokalne samouprave (općina Drenovci) na području kojih se nekretnine nalaze i prihod je Općine Drenovci. Stoga općina Drenovci obvezan tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plačanja poreza na nekretnine. Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel općine Drenovci koji ovim putem poziva sve

 vlasnike i korisnike nekretnina na području općine Drenovci

da radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenja rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine, odnosno katastarsku česticu.

Svi su dostupni i na internetskoj stranici opcina-drenovci.hr  a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u općini Drenovci, putem pošte na adresu Toljani, 32257 Drenovci ili elektroničim putem na e-mail adresu:opcina.drenovci@vk.t-com.hr.

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže općina Drenovci dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže općina Drenovci s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

                                                                                              PROČELNIK JUO

                                                                                              Stjepan Abramović,dipl.pr.

                                                                                                         

.docx (Word) .pdf

OBRAZAC – porez na nekretnine – Stambeni prostor

OBRAZAC – porez na nekretnine – Stambeni prostor

OBRAZAC ­­­– Porez na nekretnine –  Poslovni prostor

OBRAZAC ­­­– Porez na nekretnine –  Poslovni prostor

OBRAZAC –  Porez na nekretnine – Neizgrađeno građevinsko zemljište OBRAZAC –  Porez na nekretnine – Neizgrađeno građevinsko zemljište