Poljoprivredno poduzetnički inkubator, javni natječaj, direktor

 

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR           

DRENOVCI d. o. o. ZA USLUGE

SKUPŠTINA

                                                          

Broj: 4/2016.

 

Drenovci,  16. lipnja 2016. godine

Na temelju Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću Općinskog vijeća općine Drenovci od 18. ožujka 2016. godine Skupština Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d. o. o. za usluge 16. lipnja 2016. godine  donosi

 

JAVNI NATJEČAJ

 za izbor direktora Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d. o. o. za usluge

 

 1. Za direktora Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d. o. o. za usluge može se imenovati osoba koja ispunjava opće uvjete potrebne za izbor, i to:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo i
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

 • VSS, ekonomskog smjera odnosno mag. oec.,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje društvom,
 • poznavanje znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • osposobljenost za rad na računalu.
 1. Direktor se izabire na određeno vrijeme od četiri godine, uz probni rad od šest mjeseci.
 1. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
 1. U natječaju mogu sudjelovati osobe oba spola.
 1. Uz pismenu prijavu treba obvezno priložiti:

– životopis,

– domovnicu ili njezinu presliku,

– presliku osobne iskaznice,

– diplomu ili ovjerenu presliku,

– uvjerenje da se ne vodi kazneni odnosno istražni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu, i uvjerenje izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru a prije zaključenja ugovora o radu.

      6 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne i

         nepotpune prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

 1. Prijave s dokazima za ispunjavanje uvjeta dostavljaju se isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci d. o. o. za usluge. Drenovci, V. Nazora 131, s naznakom „za natječaj – izbor direktora“.
 1. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 30 dana od dana donošenja odluke.

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                  Jakša Šestić, prof.

 

 

Natječaj vrijedi do 28. lipnja 2016. godine.