Oglas – javni rad, Pomoć sebi i drugima, 2016

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                            

OPĆINA DRENOVCI

NAČELNIK

Klasa: 022-01/16-01/

Ur. br: 2212/05-16-02

Drenovci,  3. lipnja 2016. godine.

 

                              Temeljem ukazane potrebe općinski načelnik Općine Drenovci  objavljuje

O G L A S

           I. Predmet Oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Drenovci radi

              obavljanja privremenih poslova, na provođenju Programa javnih radova na području općine

             Drenovci u 2016. godini – Pomoć sebi i drugima, za više  izvršitelja programa,  a sve prema

             mjerama i ciljanim skupinama odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

         II. Kratak opis poslova koje će obavljati izvršitelji programa – uređivanje javnih površina na 

              području Općine Drenovci.

 

III. Kriteriji za zapošljavanje su:

 1. osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e – prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,
 2. nezaposlene osobe bez završene srednje škole – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,
 3. nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca,
 4. nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci,
 5. nezaposleni hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi, osobe koje nemaju završeno srednje obrazovanje ili strukovnu izobrazbu – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci,
 6. nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,
 7. mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju – prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od 4 mjeseca,
 8. . mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju – prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od 4 mjeseca,
 9. osobe iznad 50 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju – prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,
 10. nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci.

 

Osobe koje su u javnom radu radile u vremenu duljem od 18 mjeseci unazad 5 godina ne mogu biti uključene u javni rad.

 

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji ispunjavaju kriterije iz skupina 1., 2., 3., 4., 7., i 10.

       IV. Planirana Provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada je

             20. lipnja 2016. godine.

      V. Prijavi je potrebno priložiti:

 •  životopis   
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice,
 • ispis staža iz E – knjižice,
 • dokaz o završenoj školi,
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe.

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanje u obvezi je uz prijavu dostaviti i dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.)

    VI. Prijave na Oglas se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a najkasnije do 13. lipnja 20156 godine na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, s naznakom («za oglas – javni radovi – ne otvaraj»), ili dostaviti osobno u Općinu Drenovci.

 

   VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

   VIII. Broj izvršitelja, vrijeme izvršenja navedenoga Programa  utvrdit će se u skladu s uvjetima i zaključenim ugovorom Općine Drenovci i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Provjera zdravstvene sposobnosti će se izvršiti prema potrebi nakon odabira kandidata.

      IX. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izvješćeni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Drenovci ili putem telefona 032/861 – 243, i 032/861-306.

 

 

 

 

                                                                                               NAČELNIK

                                                                                               Jakša Šestić, prof.