Savjet mladih 2016

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRENOVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 022-01/16-01/

Urbroj: 2212/05-16-01

Drenovci, 18. ožujka 2016. godine

Rok za dostavu prijava je
16.05.2016. godine

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14 ),članka 5. i  6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Drenovci, te Zaključka Općinskog vijeća općine Drenovci od 18. ožujka 2016. godine Općinsko vijeće općine Drenovci objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Drenovci

 

  1. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Drenovci. Savjet mladih Općine Drenovci je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća općine Drenovci.
  2. Savjet mladih Općine Drenovci ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Općine Drenovci mogu biti birane osobe s prebivalištem i boravištem na području Općine Drenovci, u dobi od 15 do 30 godina života. Članove Savjeta mladih Općine Drenovci bira Općinsko vijeće Općine Drenovci na razdoblje od tri (3) godine.

  1. Kandidature za članove Savjeta mladih ističu udruge koje se sukladno statutu i ciljevima i prema djelatnostima koje obavljaju opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, mladi aktivni članovi političkih stranaka, sindikalne ili druge strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. U slučaju da je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora brojati najmanje 20 članova.
  2. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih općine Drenovci podnose se u pisanom obliku – na propisanom obrascu, koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drenovci, Drenovci, Toljani 1, i prijedlog mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe predlagatelja odnosno udruge ili institucije, koja ga predlaže.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

– životopis kandidata/kandidatkinje,

– presliku domovnice,

– presliku osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu,

– izvod iz registra udruga ili drugih oblika organiziranja odnosno drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da se predlagatelj bavi mladima, kao i podaci o odgovornoj osobi.

Javni predlagatelj može predložiti najviše sedam kandidata.

  1. Rok za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Općine Drenovci je 15 dana od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama općine Drenovci i oglasnim pločama općine Drenovci.. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
  2. Na temelju pisanih i obrazloženih prijedloga ovlaštenih predlagatelja Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća općine Drenovci utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih, te se ista objavljuje na internetskim stranicama općine Drenovci i oglasnim pločama općine Drenovci.
  3. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Drenovci dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Općine Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, s naznakom „prijedlog za članove Savjeta mladih Općine Drenovci“.

 

                                                                                              PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                                               Drago Klarić, dipl. ing.

 

SMOD-1

SMOD-2

SMOD-3