JAVNI NATJEČAJ – IMENOVANJE RAVNATELJA ONK DRENOVCI 2016

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama, članaka 40. i 41.  Zakona o ustanovama, članka 7. Odluke o osnivanju Općinske narodne knjižnice Drenovci, članka 29.  Statuta Općine Drenovci, i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci Općinsko vijeće općine Drenovci na  33. sjednici održanoj 18. ožujka 2016 godine  raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci

 

  1. Predmet javnog natječaja je izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci.
  2. Za ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

–  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci, i položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.

– posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti iz djelokruga djelatnosti knjižnice,

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,

– hrvatsko državljanstvo.

  1. Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan,
  2. Prijavi na javni natječaj kandidat mora priložiti:

– diplomu (original)  ili ovjereni preslik diplome,

– potvrdu o radnom iskustvu ili preslik radne knjižice,

– potvrdu ili uvjerenje odnosno svjedodžbu o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara (original ili ovjerena preslika),

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od trideset dana mjeseci od dana objave ovog natječaja),

– presliku domovnice,

– prijavu sa životopisom.

  1. Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se Općinskom vijeću općine Drenovci, s naznakom „ne otvaraj – za imenovanje ravnatelja“ na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, isključivo poštom , preporučenom pošiljkom, u roku od petnaest dana od dana objave javnog natječaja.
  2. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
  3. O rezultatima javnog natječaja kandidati će se pisano izvijestiti u zakonskom roku.

 

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                                  Drago Klarić, dipl. ing.