Izvješće sa 29.sjednice Općinskog vijeća općine Drenovci održane dana 30.studenoga 2015.godine

30.studenoga 2015.godine održana je 29.sjednica Općinskog vijeća općine Drenovci. Na istoj je usvojen i donesen proračun općine Drenovci za 2016.godinu u kojemu se planiraju prihodi od 22.056.100,00 kuna te rashodi u istome iznosu. Nadalje, donesene su Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u općini Drenovci, te je donesena Odluka o osnivanju Muzeja općine Drenovci.

Na sjednici su razmatrani i zahtjevi za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade više fizičkih i pravnih osoba.