Izvješće sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Drenovci

Dana 18. ožujka 2015. godine održana je 21. Sjednica Općinskog vijeća Općine Drenovci pod presjedavanjem Potpredsjednice Općinskoga vijeća Općine Drenovci Milene Kašovski. Sjednica se održala prema utvrđenom dnevnom redu te su donesene Odluke i Zaključci koje su se kao takve našle na dnevnom redu 21. sjednice Općinskoga vijeća Općine Drenovci.
Usvojena je Odluka o uspostavi statusa prijatelja s Općinom Kirhberg an der Iller, Savezna Republika Njemačka.
Nadalje, usvojena je Odluka o povećanju broja pripadnika postrojbe Civilne zaštite Općine Drenovci sa dosadašnjih 33 na 66 pripadnika.
Za dan 7. travnja 2015. godine zakazana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Drenovci na kojoj će se raspravljati o izvješću o radu LAG-a Šumanovci u 2014. godini, izvješću o naplati prihoda Općine Drenovci, prijedlogu Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Drenovci, prijedlogu procjene ugroženosti Općine Drenovci, prijedlogu za imenovanje članova Tima opće namjene civilne zaštite Općine Drenovci, prijedlogu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Drenovci, te će se razmatrati zaključci doneseni na radnoj sjednici Odbora za poljoprivredu Općine Drenovci na temu Razmatranja prijedloga programa revitalizacije poljoprivredne proizvodnje na poplavom stradalim područjima Vukovarsko-srijemske županije.